Is Schandelo wel de plek om een hele grote mestfabriek te zetten?

DEEL 4

mooi schandelo mestfabriek biomeieler

Nederland zit in de aanvang van een grootschalige energietransitie die de komende tientallen jaren zal voortduren. Die transitie biedt aan innovatieve ondernemers in Nederland kansen om nieuwe ideeën uit te werken en vaak met overheidssubsidie te realiseren. Een prima zaak! Overheden verwachten en stimuleren initiatieven: Hoe komen we van het gas af? Hoe kunnen we duurzamer produceren?

Bij verduurzaming zien we helaas geregeld dat mooie beloftes en goede intenties minder fraai uitpakken dan beloofd of gedacht. Een voorbeeld daarvan zijn de biomassacentrales. Wetenschappers en milieugroepen hebben inmiddels aangetoond dat centrales die op biomassa werken veel vervuilender zijn dan de huidige gascentrales. Dus onze regering heeft de subsidies voor deze biomassacentrales heel terecht gestopt en steekt zelfs een stokje voor verdere initiatieven in deze richting. Voortschrijdend inzicht heet dat.

Hier in Schandelo is ook iets bedacht. Door ondernemer BioVerbeek. Een zogenaamde ‘biomeiler’. Geen kleintje overigens, het zou de grootste ter wereld in zijn soort moeten worden. En helaas is het een nieuw soort biomassacentrale.

Wat is nu zo’n biomeiler? In feite is het een industriële composteringsinstallatie die mest verwerkt, een mix van varkensmest en champignonmest. Dat heet officieel een afvalcentrale volgens de provinciale overheid omdat het begrip biomeiler nog niet gedefinieerd is. Een ‘echte biomeiler’ is gewoon een hoop groenafval waar een waterslang doorheen loopt die wordt opgewarmd door de hitte van de compostering, een proces dat heel langzaam gaat en niks te maken heeft met de biomeiler van Verbeek. 

In de geplande mestcentrale wordt dagelijks een lange rij vrachtwagens met mest omgezet in droge compost die voor goed geld verkocht kan worden. Overigens levert het proces ook het restproduct warmte op waarmee de kassen van Verbeek slechts gedeeltelijk verwarmd kunnen worden.

Dat lijkt een mooi concept zo samen. Echter, het is maar de vraag of de baten voor Verbeek tegen de verkeersoverlast en milieuverontreiniging voor de omgeving opwegen. Uit het onderzoek van CE Delft blijkt dat er veel betere alternatieven zijn om van het gas af te komen. Een alternatief is bijvoorbeeld een zonneweide met warmtepanelen, een concept dat al met veel succes elders in Nederland is uitgevoerd. Eén keer aanleggen en daarna hoeft er nooit meer een vrachtwagen naar toe. Het bestaat al, er is ruimte voor hier en het kan zeer milieu- en omgevingsvriendelijk.

Het bedrijf BioVerbeek wijst alle alternatieven van de hand en geeft zelfs aan dat de ontwikkeling in goede afstemming met de buurt gebeurt. Dat dit absoluut niet waar is blijkt uit de commotie die het veroorzaakt onder de inwoners van Schandelo en Velden. De meeste  omwonenden zijn compleet tegen de plannen vanwege de te verwachten verkeersdrukte door de smalste lintbebouwing van Noord-Limburg en het Zwart Water, en vanwege de gevreesde stank- en geluidsoverlast. Ze voelen zich niet gehoord.

De Venlose wethouder Sjors Peeters is vóór onder het mom van toegestane warmteopwekking bij een kas. Kassen worden nu nog verwarmd met aardgas en dit is volgens hem een prima alternatief om warmte op te wekken. Aangezien deze kas warm gestookt wordt, mag die afvalverwerker er ook bij gebouwd worden. Ze gaan zo per slot van rekening gedeeltelijk van het gas af. Aldus de wethouder. 

Even terug naar de energietransitie.

Kan dan binnenkort iedere kas in Nederland met zo’n nieuwe biocentrale verwarmd worden? Is dit een maas in de wet om toch biocentrales te bouwen? Of loopt de politiek hier weer achter de (milieu) feiten aan? Straks komt alle mest uit Brabant hiernaartoe, want in Venlo is wat nieuws bedacht.

Dat een industriële afvalverwerker zomaar bij een kas geplaatst kan worden omdat de restwarmte de kas verwarmt is volgens mij een aanfluiting. Het strookt in ieder geval niet met het milieubeleid van gemeente, provincie en rijk. Laat industrie op een industrieterrein en plaats deze niet in het groen.

Misschien moet hier dan toch een stap terug gezet worden om het beleid weer te laten aansluiten op de landelijke lijn: zeer voorzichtig omgaan met initiatieven voor biocentrales in het kader van de stikstofwet. De milieuclubs staan hier voor een open doel en dit kan een nog stringenter regeringsbeleid opleveren. Dus Sjors Peeters en gemeenteraad van Venlo, bezint eer ge begint.

Ik ben lid van de Vereniging Mooi Schandelo. Die vertegenwoordigt het merendeel van de Schandelse bewoners en strijdt voor een doordachte aanpak op het vlak van energietransitie én behoud van een leefbare omgeving.

Wilt u meer weten over de biomeiler en zijn milieueffecten, ga naar onze website www.mooischandelo.nl. Bent u tegen het plaatsen van een mega afvalverwerker midden in de natuur in Schandelo, teken dan de petitie. 

Herman Marissen, woont al 35 jaar in Schandelo en is een bezorgde burger.