Gang van zaken afvalverwerker

De gang van zaken rondom de afvalverwerker – door de initiatiefnemers ook wel ‘biomeiler’ genoemd – roept de nodige vragen op bij bezorgde inwoners van Schandelo, Velden en Venlo. De Vereniging Mooi Schandelo vindt transparantie rondom dit proces van grote waarde. We tonen dan ook graag de verschillende stappen die zijn gezet, door middel van een tijdlijn vanaf de zomer van 2018 tot heden.

Principe verzoek

Bio Verbeek heeft begin zomer 2018 bij de Gemeente Venlo een principeverzoek ingediend.

Samenvattend:

 • BioVerbeek verbruikt 3M m3 gas om 10 ha teeltoppervlakte te verwarmen.
 • ‘Energiewinst: huidig verbruik fossiele brandstof ca. 3M m3 aardgas ten opzichte van de nieuwe situatie 0M m3 aardgas.’ Hiermee wordt 100% reductie in gasverbruik beloofd.
 • ‘Overall staat de buurt positief tegenover het initiatief om een biomeiler-installatie te realiseren.’ 
 • Netto reductie in stikstofuitstoot.
 • Een biomeiler is een bewezen techniek, waarbij in Duitsland ‘al meer dan 50 biomeiler-installaties’ draaien.
 • Er wordt 85.000.000 kg biomassa verwerkt, aangevoerd in 36-tons-ladingen. 
 • Een locatie aan de Veegtes of de rijksweg wordt overwogen, waarbij een warmtenet aangelegd dient te worden. Deze optie wordt van de hand gewezen door de hoge kosten ervan.
 • Aanvoer in de zomer zal afnemen tot 3 vrachtwagens per dag. Op zon en feestdagen wordt er niet gereden.

Op basis van deze beloftes geeft de Gemeente Venlo (17 juli 2018) aan dat deze ontwikkeling ‘in beginsel mogelijk is’. Wel wordt gevraagd om de noodzaak van de beoogde ontwikkeling te onderbouwen alsmede ook de oplossing aan te dragen voor het verkeer. De kosten van de noodzakelijke aanpassingen aan de infrastructuur zouden voor de rekening van de initiatiefnemer zijn.

Quickscan CE Delft

De Gemeente Venlo heeft het bureau CE Delft opdracht gegeven om een quickscan uit te voeren voor het principeverzoek.

Samenvattend wordt hierin het volgende geconcludeerd:

 • De installatie is niet in staat om tijdens de koude periodes voldoende warmte te leveren. Hierdoor zal er in de wintermaanden extra verwarmd worden op basis van aardgas om aan de eigen warmtebehoefte te kunnen voldoen. Deze bevinding sluit aan bij de geleverde informatie van BioVerbeek.
 • Warmtelevering aan derden is niet mogelijk doordat de temperatuur van de gewonnen warmte te laag is om te leveren aan de bebouwde omgeving. Ook omdat er niet voldoende wordt geproduceerd, zelfs voor eigen gebruik.
 • De beoogde ontwikkeling van de biomeiler wordt gezien als een nieuwe economische activiteit van BioVerbeek, namelijk afvalverwerking.
 • Er wordt gesteld dat het aannemelijk is dat de keuze voor een biomeiler gebaseerd is op meer factoren dan (alleen) warmte en dat de economische waarde van de te drogen champost en dikke fractie drijfmest duidelijk hoger is dan de waarde van de warmte.
 • In het gebied rondom BioVerbeek zijn er plaatsen waarvoor geothermie een kostenoptimale, klimaatneutrale warmtevoorziening is.
 • Er wordt 40% dikke fractie varkensdrijfmest bijgemengd.

Vereniging Mooi Schandelo stapt uit ‘Meedenkgroep van BioVerbeek’

In februari 2019 heeft de vereniging Mooi Schandelo besloten om de ‘Meedenkgroep van BioVerbeek’ te verlaten.

Dit is aan de leden van de groep medegedeeld via deze brief.

Vragen aan het college van B&W

Op 12 augustus 2019 heeft de vereniging Mooi Schandelo in een brief een aantal vragen gesteld aan het college van B&W.  Hierbij werd o.a. gevraagd om toe te lichten hoe de voorgenomen ontwikkeling past in de gemeentelijke en provinciale visies en wat de beoogde reductie in broeikasgassen uitstoot zou zijn.

Op 31 oktober 2019 wordt een brief ontvangen, maar deze bevat geen enkel inhoudelijk antwoord.

Besluit MER notitie

Op 23 april 2020 besluit de Provincie Limburg dat het project geen MER plicht heeft. Dit betekent effectief dat er geen noodzaak is om alternatieven af te wegen. De volledige set documenten is hier te vinden.

Petitie & Factcheck Mooi Schandelo

In juli 2020 start Mooi Schandelo een petitie op. Om veelgestelde vragen te beantwoorden, hebben we een ‘Factcheck’ samengesteld waarmee we de beweringen van BioVerbeek tegen het licht houden. Blijf ons hierin volgen, want we vullen het regelmatig aan met de laatste beweringen en reactie die we hierop krijgen van onafhankelijke specialisten.

Help mee en deel